Purnomo, Pujiono Wahyu, Universitas Diponegoro, Indonesia