HaryatiK.; SusenoS. H.; NurjanahN. Sardine Fish Oil By Sentrifugation and Adsorbent for Emulsion. Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia, v. 20, n. 1, p. 84-94, 25 Apr. 2017.