(1)
HaryatiK.; SusenoS. H.; NurjanahN. Sardine Fish Oil By Sentrifugation and Adsorbent for Emulsion. JPHPI 2017, 20, 84-94.