[1]
Ichsan, A., Siregar, H. and Soetarto, E. 2018. STRATEGI PEMUNGUTAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME KOTA BEKASI. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. 10, - (Aug. 2018). DOI:https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i-.22697.